Vedtægter 2020

Vedtægter Aalborg Dart Klub 2020.


Afsnit 1 – Navn og Formål.

 

Paragraf 1.1.


 • Klubbens navn er Aalborg Dart Klub.

Paragraf 1.2.


 • Klubbens formål er at dyrke dartspillet, og fremme interessen for dette spil, på såvel sportslig som kammeratlig social måde.
 • Klubben er medlem af Dansk Dart Union (DDU) og er undergivet dennes lov og bestemmelser.

Paragraf 1.3.


 • Som medlemmer optages personer med interesse for dart.
 • Klubben optager såvel juniorer som seniorer af begge køn, og Lgbt personer
 • Opdeling mellem juniorer og seniorer sker ifølge DDU`s love.
 • Bestyrelsen kan til enhver tid stoppe for tilgangen af nye medlemmer.

Paragraf 1.4.


 • Klubben har hjemsted i Aalborg kommune.

Paragraf 1.5.


 • Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling.
 • Kontingent opkræves ½ årligt forud for alle medlemmer, som skal betales senest 15 marts, og 15 september.
 • Kontingent betaling fra 15 marts dækker fra 1 januar til 30 juni og kontingent betalingen for 15 september gælder for 1 juli til 31 december.
 • Ved udmeldelse eller eksklusion, refunderes kontingentet
 • Man skal være udmeldt inden 31december for at være kontingentfri i første halvår og man skal være meldt ud inden 30 juni for at kontingentfri for 2 halvår.
 • Ved manglende kontingent betaling, er man IKKE spille berettiget på hold eller til stævner.

 

 

 

 

Afsnit 2 – Generalforsamlingen.

Paragraf 2.1.


 • Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
 • Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den første uge i marts.

Paragraf 2.2.


 • Indkaldes til ordinær generalforsamling sker ved opslag på Facebook, og med ophængte sedler i klubben, med mindst 14 dages varsel, og skal indeholde følgende dagsorden.
 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kasseren fremlægger det af bilagskontrollant reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab for det forløbne år.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingentet størrelse for det kommende år.
 6. Valg af formand i lige år.
 7. Valg af kasserer i ulige år.
 8. Valg af 5 personer til bestyrelsen hvert år, som konstituerer sig selv med Næstformand.
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen hvert år.
 10. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollant suppleant hvert år.
 11. Eventuelt.

Paragraf 2.3.


 • Forslag der ønskes drøftet på generalforsamlingen skal være i bestyrelsen hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Paragraf 2.4.


 • Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings – og afstemningsmåde, hvis bare 1 enkelt medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette dog efterkommes.

Paragraf 2.5.


 • Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved stemmeflertal.
 • Dog kræves det, for vedtagelse af vedtægter og ændringer af disse, at mindst 3/4 af de på generalforsamlingens fremmødte stemmer herfor.

Paragraf 2.6.


 • Stemmeberettigede er alle medlemmer, der oppebærer gyldigt medlemskab af klubben og er til stede på generalforsamlingen, og som ikke skylder kontingent.
 • Til bestyrelsen kan alle stemmeberettigede medlemmer, der er til stede på generalforsamlingen, eller skriftlig har tilkendegivet overfor generalforsamlingen, at personen er villig til valg.

Paragraf 2.7.


 • Protokol over generalforsamlingens forhandlinger føres, og underskrives af dirigent.

Paragraf 2.8.


 • Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 50 % stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig motiveret anmodning herom til bestyrelsen med opgivelse af dagsorden.
 • Indkaldesen skal ske ved opslag på Facebook og med ophængte sedler i klubben, med mindst 14 dages varsel.
 • For mødets ledelse og afstemning gælder samme regler som ved den ordinære generalforsamling.

Paragraf 2.9.


 • For vedtagelse af vedtægter og ændringer af disse, gælder samme regler som ved den ordinære generalforsamling.

Afsnit 3 – Bestyrelsen.

 

Paragraf 3.1.

 • Formand.
 • Næstformand.
 • Kasserer.
 • 4 bestyrelsesmedlemmer

Paragraf 3.2.


 • Bestyrelsen fastlægger selv sin mødeaktivitet, dog skal der afholdes bestyrelsesmøde, når formanden eller 4 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
 • Der skal holdes mindst 2 møder hvert år.
 • Der føres protokol over alle bestyrelsesmøder.
 • Bestyrelsen kan beslutte om der er et medlem, som har fortjent et Æresmedlemskab. Dog minimum 25 år medlemskab.

Paragraf 3.3.


 • Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden er til stede, + minimum 2 bestyrelses medlemmer.
 • Hvert bestyrelsesmedlem valgt på en generalforsamling har 1 stemme, der kun kan afgives når bestyrelsesmedlemmet deltager i mødet.
 • For vedtagelse af beslutninger kræves det at simple flertal stemmer for.

Paragraf 3.4.


 • Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 • Bestyrelsen skal inden den 15. februar afgive driftsregnskab for det foregående år, til bilagskontrollanterne.
 • Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med bilagskontrollanterne påtegning.

Afsnit 4 – Tegningsret.

 

Paragraf 4.1.


 • Tegningsret i forbindelse med køb af fast ejendom og optagelse af langfristede lån, tegnes kun af formand og kasseren.
 • I anden forbindelse tegnes Aalborg Dart Klub af dennes formand og kasserer.
 • Kasseren er alene, tegningsberettiget

Afsnit 5 – Udmeldelse – Eksklusion.

 

Paragraf 5.1.


 • Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 1 uges varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning, medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse.
 • Når et medlem er i kontingentrestrace udover 3 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dage skriftlig varsel ekskludere vedkommende.
 • Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, eller godkendes som medlem til anden klub, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
 • I øvrigt kan bestyrelsen eller generalforsamlingen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.
 • En eksklusion af et medlem er en beslutning som klubbens bestyrelse vedtager.
 • Ekskludering kan ske ved, dårlig opførsel, ned tale klubbens ry, eller stille klubben i miskredit.
 • Ved en ekskludering, har det virkning fra det øjeblik beslutningen er truffet, og det skal meldes til personen skriftligt.

 

Paragraf 5.2.


 • Udelukkelse af et bestyrelsesmedlem fra bestyrelsen kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, med dette punkt på dagsorden.

Afsnit 6 – Støtteforeninger/Sponsorer.

 

Paragraf 6.1.


 • Forud for stiftelse af støtteforeninger eller sponsor aftaler til fordel for Aalborg Dart Klub, skal disse vedtægter/aftaler godkendes af klubbens bestyrelse.
 • Aalborg Dart Klub kan ikke drages til ansvar for eventuelle støtteforeningers eller sponsorers økonomiske dispositioner.

Afsnit 7 – Klubbens opløsning.

 

Paragraf 7.1.


 • Klubben kan ikke opløses såfremt 3 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen ønsker at videreføre klubben.
 • I tilfælde af opløsning, tilfalder klubbens værdier klubbens medlemmer, eller en forening efter klubbens ønske.