Vedtægter

Afsnit 1 - Navn og formål:

 

Paragraf 1.

 

1:Klubbens navn er “Aalborg Dart Klub”.

 

Paragraf 1.2:

 

Klubbens formål er at dyrke dartspillet, og fremme interessen for dette spil, på såvel sportslig som kammeratlig måde

Klubben er medlem af Dansk Dart Union (herefter kaldet DDU) og er undergivet denne love og bestemmelser.

 

Paragraf 1.3:

 

Som medlemmer optages personer med interesse for dart.

Klubben optager såvel juniorer som seniorer af begge køn.

Opdeling mellem juniorer og seniorer sker i følge DDU’s love.

Klubben kan til enhver tid stoppe for tilgangen af nye medlemmer.

 

Paragraf 1.4:

 

Klubben har hjemsted i Aalborg kommune.

 

Paragraf 1.5:

 

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet opkræves halvårligt forud for aktive medlemmer. For passive medlemmer opkræves kontingentet halvårligt forud.

 

Afsnit 2 - Generalforsamlingen:

 

Paragraf 2.1:

 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

 

Paragraf 2.2:

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved skriftlig indkaldelse til klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel, og skal indeholde følgende foreløbige dagsorden:

1.Valg af dirigent og referent.

2.Formanden aflægger beretning.

3.Kassereren fremlægger det af revisoren reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab for det forløbne år.

4.Indkomne forslag.

5.Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyrets størrelse for det kommende år.

6.Valg af formand i lige år.

7.Valg af kasserer i ulige år.

8.Valg af hus udvalgsformand i lige år.

9.Valg af næstformand og sekretær i ulige år.

10.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen hvert år.

11.Valg af revisor og revisorsuppleant hvert år.

12.Eventuelt.

 

Paragraf 2.3:

 

Forslag der ønskes drøftet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

Paragraf 2.4:

 

Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåde. Hvis bare et enkelt medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette dog efterkommes.

 

Paragraf 2.5:

 

Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved stemmeflertal.

Dog kræves det, for vedtagelse af vedtægter og ændringer af disse, at mindste 3/4 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

 

Paragraf 2.6:

 

Stemmeberettigede er aktive seniormedlemmer, der oppebærer gyldigt medlemsskab af klubben og er til stede på generalforsamlingen.

Til bestyrelsen kan kun vælges stemmeberettigede personer, der er til stede på generalforsamlingen, eller skriftlig har tilkendegivet overfor generalforsamlingen, at vedkommende er villig til valg. Der kan kun vælges personer der har været medlem af klubben i mindst 1 år.

 

Paragraf 2.7:

 

Protokol over generalforsamlingens forhandlinger føres, og underskrives af formand og dirigent.

 

Paragraf 2.8:

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 10 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig motiveret anmodning herom til bestyrelsen med opgivelse af dagsorden.

Indkaldelsen skal ske skriftligt til klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

For mødets ledelse og afstemning gælder samme regler som ved den ordinære generalforsamling.

 

Paragraf 2.9:

 

Beslutninger vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling er kun gyldige såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede har stemt derfor.

For vedtagelse af vedtægter og ændringer af disse gælder samme regler som for den ordinære generalforsamling.

 

Afsnit 3 - Bestyrelsen:

 

Paragraf 3.1:

 

Klubben ledes af den årligt valgte bestyrelse, der består af:

• Formand

• Næstformand

• Kasserer

Revisor

• Sekretær

• Hus udvalgsformand

• 1 fast medlem udpeget af Fritidscentret Vesterkæret (så længde klubben har til huse i Fritidscentret Vesterkæret).

 

Paragraf 3.2:

 

Bestyrelsen fastlægger selv sin mødeaktivitet. Dog skal der afholdes bestyrelsesmøde, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Der føres protokol over alle bestyrelsesmøder.

 

Paragraf 3.3:

 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden er til stede.

Hvert bestyrelsesmedlem valgt på en generalforsamling har 1 stemme, der kun kan afgives når bestyrelsesmedlemmet deltager i mødet.

For vedtagelse af beslutninger kræves det at 2/3 af bestyrelsen stemmer derfor.

 

Paragraf 3.4:

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

 

Afsnit 4 - Tegningsret:

 

Tegningsret i forbindelse med køb af fast egendom og optagelse af langfristede lån har hele bestyrelsen i forening.

I Anden forbindelse tegnes Aalborg Dart Klub af dennes formand og kasserer. Bestyrelsen kan meddele begrænset prokura.

 

Afsnit 5 - Udmeldelse - Eksklusion:

 

Paragraf 5.1:

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 1 uges varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

Når et medlem er i kontingentrestance udover 6 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dage skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

I øvrigt kan bestyrelsen eller generalforsamling ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.

Bestyrelsens beslutning om eksklusion skal dog godkendes på den næstkommende generalforsamling eller ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med den pågældende sag som eneste punkt på dagsordenen. For indkaldelse: se paragraf 2.8.

Dog træder eksklusion i kraft med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt beslutningen er truffet af bestyrelsen.

 

Paragraf 5.2:

 

Udelukkelse af et bestyrelsesmedlem fra bestyrelsen kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen.

 

Afsnit 6 - Støtteforeninger:

 

Paragraf 6.1:

Forud for stiftelse af støtteforeninger til fordel for Aalborg Dart Klub, skal disses vedtægter godkendes af klubbens bestyrelse.

Aalborg Dart Klub kan ikke drages til ansvar for eventuelle støtteforeningers økonomiske dispositioner.

 

Afsnit 7 - Klubbens opløsning:

 

Paragraf 7.1:

 

Klubben kan ikke opløses såfremt 8 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen ønsker at videreføre klubben.

 

Paragraf 7.2:

 

I tilfælde af opløsning, skal klubbens eventuelle aktiver tilfalde Fritidscentret Vesterkæret, Skydebanevej 6, 9000 Aalborg.